Yeni Kuruluş İçin İstenen Evraklar

Yeni Kuruluş İçin İstenen Evraklar

Gerekli Evraklar Tsy Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Ek dosyası
EVRAK LİSTESİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARIN YER ALDIĞI LİSTE
EVRAK LİSTESİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARIN YER ALDIĞI LİSTE
Ticaret Sicili Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe Şirketin yetkilisi veya vekil olarak noterden düzenlenmiş vekaletname ile tayin edilen kişi tarafından imzalı.
Şirket sözleşmesi Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (Mersis) üzerinden hazırlanılarak Ticaret Sicil Müdürlüğü onayına gönderildikten sonra, noter tarafından 4 nüsha halinde tasdiklenecek.
Tescil Talepnamesi Notar tarafından Müdürlerin /yetkililerin şirket unvanı altında düzenlenecek.
Taahhütname Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24. Maddesine göre düzenlenecek
Kuruluş Bildirim Formu Mersis üzerinden ilgili yerler doldurularak yetkili ve SM/SMMM/YMM/AVUKAT tarafından imzalanmalıdır. 4 nüsha, yabancı ortak var ise 5 nüsha halinde düzenlenir.
Kurucular Beyanı Kurucular tarafından Ticaret Sicil Müdürlüğü yada Noter huzurunda imzalanacak
Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı fotokopileri
Görev Kabul Yazısı pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyeler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
Tüzel kişi yetkililer için karar Bir tüzel kişinin şirket yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
Banka Dekontu Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına yatırmaları gerekmektedir.)
Sermaye Bloke Evrakları Taahhüt edilen nakdi sermayenin en az 1/4’ ünün tescilden once ödendiğine dair banka dekontu ve ilgili meblağın bloke edildiğini gösterir banka tarafından düzenlenmiş banka mektubu. Banka mektubunda her ortağın adı soyadı/unvanı ile yatırdıkları tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterilmesi gerekmektedir.
Ayni Sermaye Değerleme Raporları Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları.
Ayni Sermaye Üzerinde Sınırlama bulunmadığına dair yazı Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.
Ayni Sermaye için ilgili sicile Şerh verdirilmesi Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz,fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
Kamu tüzel kişilikleri ve bunlara bağlı olanlar için Şirket kurucular arasinda belediyeler veya mahalli idareler ile bunların kurduklari birliklerin bulunması halinde bu kuruluşlarin iştirakine izin veren bakanlar kurulu karar örneği
Bakanlık onayına tabi şirketler Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.