ODA SEÇİMLERİ

MUTSO ORGAN SEÇİMLERİ BİLGİLENDİRME– 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarıca 15 Ekim 2022 Cumartesi günü yargı gözetiminde yapılacak olan Odamız Meslek Komiteleri ve Meclis asil ve yedek üyelerinin seçimlerine ilişkin bazı önemli açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir;
– Seçim, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim tarafından oluşturulan Seçim Sandık Kurulu huzurunda yargı gözetiminde Oda merkez Hizmet binasında 15 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Her sandık başında İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirilmiş bir başkan ve iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu bulundurulacaktır.
– Oy verme işlemi 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 09:00’da başlayıp saat 17:00’de sona erecektir. Oy verme işleminin bitmesini takiben sandık kurulları tarafından aleni olarak tasnif işlemine geçilecektir.
– Yargı gözetiminde yapılacak Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, Birlik Genel Kurul Delegeleri asil ve yedek üyeleri seçimleri 21 Ekim 2022 Cuma günü saat 09.00-12.00 arasında Odamız binasında gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında aynı usulle ikinci tur seçim 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Seçim gizli oy, açık sayım esasına göre yürütülecektir.
– Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamayacaktır.
– Ticaret Sicilinde tescilli, Odamıza en az iki yıldır kaydı bulunan, 18 yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak, ticari ve sınai kazanç dolayısı ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak ve 5174 sayılı Kanunun 10 uncu ve 32 inci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak kaydı ile seçimlerde oy kullanabilecektir.
– Seçme hakkının kullanılabilmesi için yukarıda belirtilen şartların yanı sıra;
a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şart olup, belirtilen  şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranmaktadır.
– Oda organlarına seçilebilmek için; Odamıza en az iki yıldır kayıtlı olmak, seçim tarihinde yirmibeş yaşını doldurmuş olmak, iflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak, ticarî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak, okur-yazar olmak, Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak şartları aranmaktadır.
– Yerli ve yabancı tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre Oda organlarına seçilebilecektir.
– Seçilme hakkının kullanılabilmesi için yukarıda belirtilen şartların yanı sıra;
a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili  bulunması,
c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şart olup, belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranmaktadır.
– Seçim tarihinden itibaren geriye doğru altı ay içinde yapılan, üyelerin meslek grubu değişikleri seçimlerde dikkate alınmayacaktır.
– Seçimden önceki altı ay içerisinde faaliyet kodu değişen üyelerimiz,yeni faaliyet koduna uygun meslek grubuna dahil edilerek askıdan indirilecek ancak eski faaliyet koduna uygun meslek grubunda seçimlere katılacaklardır.
– Münfesih olmuş ve dolayısıyla tasfiye halinde olan şirketler tasfiyeden dönmeleri halinde,tasfiyeden dönüş tarihi itibariyle en az iki yıldır Odamıza kayıtlı olma şartı ile seçimlere katılabilecekler ve temsil ve bağlayıcı işlem yapabilme yetkisine en az altı aydır sahip olma şartı ile seçilebileceklerdir.
– Ticari işletmeden ticaret şirketine veya ticaret şirketinden ticari işletmeye dönüşümlerde gerçek kişiden tüzel kişiye veya tüzel kişiden gerçek kişiye dönüşüm söz konusu olduğundan dönüşme sonucunda meydana gelen şirket veya işletmelerle ayrıca tasfiyeden dönen şirket ve işletmeler yeni üye olarak kabul edilecek, seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için en az iki yıllık üyelik süresi şartı ile seçilebilme hakkını kullanabilmesi için de en az altı aydır temsil ile bağlayıcı işlem yapma yetkisine haiz olma şartının hesaplanmasında yeni üyelik tarihi esas alınacaktır.
– Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilecektir.
– Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin veya seçime özgü düzenlenen sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibraz edilmesi ve sandık kurulu başkanına teslim edilmesi gerekmektedir. Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmeyecektir.
– Seçme ve seçilme hakkını haiz olan üyeler ile yalnız seçme hakkını haiz olan üyelere ait listeler İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakimin onayından sonra Odamız hizmet binası ilan panosunda 28-29-30 Eylül 2022 (Çarşamba , Perşembe ve Cuma) tarihlerinde askıya çıkarılarak üç tam iş günü ilan edilecektir. Söz konusu listelere ilan süresi içinde Menteşe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına hitaben itiraz edilebilecektir. Bu listelerin örnekleri talep edilmesi halinde, çoğaltma masrafı karşılığında üyelere verilir.
– Menteşe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının verdiği karara karşı İl Seçim Kurulu nezdinde 04-05-06 Ekim 2022 (Salı-Çarşamba-Perşembe)tarihlerinde itiraz yapılabilecektir. İl Seçim Kurulunun vereceği karar kesindir.
– Gerçek kişiler seçimlere bizzat iştirak edeceklerdir. Bu kişiler, seçme ve seçilme haklarını vekâleten veya ticari mümessil vasıtasıyla kullandıramazlar.
– Birden fazla firma sahibi gerçek kişiler, kayıtlı oldukları bütün meslek gruplarında meslek komitesi seçimlerine iştirak edebilir. Ancak, birden fazla firma sahibi gerçek kişi mecliste birden fazla firmasını temsilen bulunamaz.
– Aynı gerçek kişi, Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yeterlilikleri taşıması halinde meslek komiteleri üyeliği seçimlerinde aynı veya değişik meslek gruplarında birden çok tüzel kişilik adına oy kullanabilir.
– Meslek Komitesi ve Meclis üyeliğine seçilen tüzel kişilerin, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren (1) bir gün içinde meslek komitesi ve meclis üyeliğinde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismini Oda’ya bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliği seçiminde oy kullanamaz. Tüzel kişiler kendilerini temsil edecek gerçek kişinin ismini her halükarda seçimlerin kesinleşmesinden itibaren 1 ay içinde Odaya bildirmek
zorundadır. Aksi takdirde diğer yedek üyeler sırasıyla çağırılacaktır. Meslek komitesi ve meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler, kendilerini temsil edecek gerçek kişilerle ilgili yapacakları bildirimi yazılı olarak yapmaları ve bildirilen temsilcinin Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartları taşıdığını tevsik eden Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış yetki belgesini bildirime eklemeleri zorunludur.
– Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının (*), üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından verilecek özel zarflara konulması suretiyle kullanılacaktır. Üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan zarflara konulan oylar geçersizdir.
– Oy verme işlemleri gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanacaktır. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya resmî kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından
sonra kullanılacaktır.
– Oy kullanacak, gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin oy kullanma sırasında Seçim Sandık Kuruluna T.C. kimlik numarasını içeren kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı gerçek kişiler de tescil edilmiş olan güncel yabancı kimlik numaraları ile oy kullanabileceklerdir.
– Oda organlarında görevli iken milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin oda, borsa ve birlik organlarındaki görevleri, seçildikleri milletvekili veya mahalli idare seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erecektir.
– Milletvekili veya belediye başkanları Oda organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün içinde milletvekilliği veya belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde Oda organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erecektir.
– Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılacaktır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının üstüne meslek komitesi asil üye adayları, altına ise meslek komitesi yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır. Meclis asil ve yedek üyesi adayları; aynı liste üzerinde meslek komitesi asil üyesi adaylarının yanlarına yazılarak belirtilir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası (*) tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır.
– Tüzel kişiler, Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimlerine Tüzel Kişi olarak katılacaktır. Bu nedenle, oy pusulalarında meslek komitesi ve meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece unvanının yazılması zorunludur. Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimleri hariç yapılacak diğer seçimlerde seçilen tüzel kişi değil, tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişi olacaktır. Bu nedenle, Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimlerinde oy pusulalarına tüzel kişinin unvanı, diğer seçimlerde ise oy pusulasına tüzel kişi temsilcisi gerçek kişinin adının yazılması gerekmektedir.
– Odamız Meslek Komitesi, Meclis ve Disiplin Kurulu üyeliğine seçilenler seçimlerin kesinleşmesini müteakip 15 gün içinde Odamız Genel Sekreterliğince yapılacak tebligat üzerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmama hususlarını tevsik eden Adli Sicil belgelerini, tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yine Odamız Genel Sekreterliğine imza karşılığında veya evrak kayıt numarası almak sureti ile teslim etmek zorundadır. Tüzel Kişilerde bu zorunluluk gerçek kişi temsilcileri tarafından yerine getirilecektir. Adli Sicil belgesinin süresi içinde teslim edilmemesi halinde ilgili üyenin Odamız organlarındaki görevi kendiliğinden sona erecektir.
– Oda veya Borsanın Meslek Komitesi veya Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri aynı faaliyet alanı içinde bulunan başka bir Odanın veya Borsanın Meslek Komitesi veya Meclisinde görev alamaz. Seçildikleri takdirde hangi Oda ve Borsa Meslek Komitesi ve Meclisinde görev alacaklarını seçimlerin kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde ilgili Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirmelidirler. Bu süre içinde bildirmedikleri takdirde ilgilinin seçilmiş olduğu organ üyelikleri kendiliğinden sona erecektir.
– Aynı faaliyet alanı içinde bulunan birden çok Oda ve Borsalara kayıtlı tüzel kişiler temsilcilerinin farklı gerçek kişiler olması şartı ile bu kuruluşların Meslek Komitesi ve Meclislerinde görev alabilirler.
– Oda ve Borsaların Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliğine seçilmiş gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi olarak kurulan Odalarda görev alamazlar. Bu durumda olanlar seçimlerin kesinleşmesinden itibaren tercihlerini on beş (15) gün içinde ilgili Oda veya Borsa Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirmelidirler. Bu süre içinde bildirmedikleri takdirde, ilgilinin seçilmiş olduğu organ üyelikleri kendiliğinden sona erecektir.
– Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcisinin temsil yetkisini kaybettiğinin öğrenildiği, tüzel kişinin temsilcisini değiştirme iradesinin odaya yazılı olarak bildirildiği hallerde temsilcinin, seçilmiş olduğu yönetim kurulu başkan ve üyeliği, disiplin kurulu üyeliği, Genel Kurul delegeliği ile meclis başkan ve yardımcılığı, meclis katipliği, meslek komitesi başkan ve yardımcılığı görevi son bulur. Ancak, tüzel kişilik meslek komitesi ve meclis üyeliğini muhafaza eder. Bu şekilde boşalan delege ve üyeliklerin yerine geri kalan süreyi tamamlamak üzere yedek delege ve üyeler çağrılır. Meslek komitesi ile meclis üyeliğini muhafaza eden tüzel kişiler bir ay içinde kendilerini temsil edecek gerçek kişinin ismini yazılı olarak odaya bildirir. Yazı ekinde, Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki hususları tevsik eden ticaret sicili müdürlüğünden alınmış yetki belgesi de verilir. Bu süre içerisinde bu belgelerin ibraz edilmemesi durumunda, diğer yedek üyeler sırası ile meslek komitesi veya meclis asil üyeliğine çağrılır.
– Üye şirketin münfesih olması, şirketin veya işletmenin işyerini veya merkez kaydını başka bir odanın çalışma alanına taşıması halinde, üyelik ile birlikte seçilmiş olduğu oda ve birlik organlarındaki görevi kendiliğinden sona erecektir.
– Seçimler sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı veya üyelerine karşı suç işleyenler, Devlet Memurlarına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılacağından bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem taşımaktadır.
– Üyelerimiz Odamız organ seçimlerine ilişkin daha detaylı bilgiyi Oda Genel Sekreterliğinden alabilirler.Durumu bilgilerinize sunar, seçimlerin üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.
 
MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

606