Sıkça Sorulan Sorular

SİGORTACILIK BİRİMİ

Kimler Sigortacılık Faaliyetinde Bulunabilir ?

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği;

14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar; Dört Yıllık Yüksek

öğretim Kurumlarının SİGORTACILIKLA ilgili bölümlerden mezun olanlardan mesleki

deneyim şartı aranmamaktadır. en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun

olanlar en az On Sekiz Ay, Bankacılık ve Sigortacılık , Risk Yönetimi ve aktüerya , ile

ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler SEGEM

Belgeleri olmak kaydıyla sigortacılık faaliyetinde bulunabilirler.

2016 Yılı Levhaya Kayıt Ücreti Ne Kadar ?

Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acenteleri için (evraklarını eksiksiz

şekilde ilgili Odaya teslim edenler) Levha kayıt ücretinin 10.000,-TL (On Bin TL) olarak

belirlenmiştir.

Segem Nedir? Ne Amaçlar ? Nasıl Alabilirim ?

Sigortacılık Eğitim Merkezi, sigorta sektörüne yönelik mesleki nitelik taşıyan eğitim ve

sınav organizasyonlarının tek bir çatı altında yürütülmesi amacıyla kurulan segem 5684

sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 19

uncu maddesiyle zorunlu kılınan sigorta acenteleri teknik personel eğitimi yapar. Bu

amaçla, Teknik personellik şartlarına haiz kişiler tarihi ve programı Müsteşarlıkça üç ay

önceden duyurularak ve en az üç yılda bir beş iş gününü geçmemek üzere verilecek temel

sigortacılık eğitimine tabi tutulur ve eğitimi takiben yalnızca eğitim konularını kapsayan

sınav yapmaya yetkilidir. Eğitimi  tamamlayan şahıslar sertifika almaya  hak kazanır.

Eğitimi süresi içerisinde eğitim almamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitimi

tamamlanıncaya kadar durdurulur.

Eğitim programı ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Sigortacılık Eğitim Merkezi

internet sayfasında  (www.segem.org.tr) ayrıca yayımlanır

Sigorta Şirketine(Ltd/Aş) Kimler Müdür Olabilir ?

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği;

14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar; Dört Yıllık Yüksek

öğretim Kurumlarının SİGORTACILIKLA ilgili bölümlerden mezun olanlardan mesleki

deneyim şartı aranmamaktadır. en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun

olanlar en az On Sekiz Ay, Bankacılık ve Sigortacılık , Risk Yönetimi ve aktüerya , ile

ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler SEGEM

Belgeleri olmak kaydıyla sigorta şirketlerinde müdür olarak görev yapabilirler.

Teknik Personel Kimdir ? Bir Teknik Personel Acentelik Açabilir Mi ?

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; En az lise veya dengi okul mezunu, sigortacılıkla

ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinden en az Bir yıl mesleki

deneyim kazanmış olan kişiler ve 2 yıllık Bankacılık ve Sigortacılık , Risk Yönetimi ve

aktüerya ile ilgili yüksek okullardan veya dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun

olanlar veya 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan kişiler mesleki

deneyim şartı aranmadan teknik personel olarak görev yapabilir.

Ancak ;14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde adına veya tüzel kişilik

bünyesinde müdür olarak görev yapan şahıslar; en az dört yıllık yükseköğretim

kurumlarından veya en az iki yıllık Bankacılık ve Sigortacılık , Risk Yönetimi ve

aktüerya ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler

şahısları adına veya tüzel kişilik tesis etmek suretiyle acentelik faaliyetinde bulunabilirler.

Bir Sigorta Firmasında Aranan Asgari Fiziki Şartlar Nelerdir ?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendine

istinaden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından alınan Karar uyarınca, Bir sigorta

acentesi merkezi veya şubesinin;

-Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe

sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda

münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması,

-Kullandığı telefon ve internet bağlantı hizmetine ilişkin faturalarının sigorta acentesi

veya şube ise şube müdürü adına kayıtlı bulunması

-En az birer adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının bulunuyor olması,

İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılması

zorunludur.

Hangi Şartlarda Levhaya Kaydım Askıya Alınır ?

Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra yine altı ay içerisinde bir

sigorta şirketinden acentelik almak ve levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi

taktirde levha kaydı askıya alınır.

Ayrıca Tobb Levha Yıllık Aidatlarını 3 yıl üst üste ödemeyen Acentelerin kaydı da askıya

alınır.

Yıllık Levha Aidat Ücreti Ne Kadardır ? Ödemeyi Nereden Ve Nasıl Yapabilirim ?

Acenteler ve eksperler, yıllık levha kayıt aidat miktarını aşağıda linki verilen adresten

sorgulayıp ödemesini yapabilirler

http://www.tobb.org.tr/

Sigorta Firmalarında Yapılan Değişiklikler Ne Kadar Süre İçerisinde Bildirilmesi

Gerekir?

14/04/2008 Tarihli Sigorta Acenteleri Yönetmeliği gereği; Acenteler, bu Yönetmelikte

aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri elektronik ortamda TOBB’a veya

uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya; sigorta şirketleri ise, acentelere

verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri, değişikliği takiben en geç üç iş günü içinde,

Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir.

Adres Değişikliğinde Ne Yapmalıyım ?

Yapılan adres değişikliğinin Ticaret Sicil Memurluğu’ nca tescilini müteakip asgari fiziki

şart denetiminin yapılarak levhaya kaydedilir.

Ip Değişikliğinde Ne Yapmalıyım ?

Güncel unvan ve statik IP gösterir internet servis sağlayıcıdan alınan onaylı evrak ile

odamıza başvurulur.

Sigortacılık Faaliyetinde Bulunmak İçin Asgari Sermaye Miktarı Ne Kadardır?

(Tüzel kişi acenteler için asgari sermaye miktarı türüne göre Sanayi ve Ticaret

Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 50.000.- TL dir. (Bu miktarın en

az %50’si için aranan nakde kolay dönüşebilir yatırım araçları kapsamına her türlü

menkul ve menkul kıymet , geriye kalan %50’lik kısmına ise gayrimenkul de dahil olmak

üzere her türlü mal varlığı girmektedir.) Gerçek Kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları

bu miktarın altında olamaz. Bu tutar acentelere aracılık edilen yıllık pirim tutarının

%4’ünden aşağı olamaz)

Sigorta Firmalarında Ortak, Yetkili Ve Yönetici Kavramları Ne Anlam İfade

Etmektedir?

1-Ortaklar dışındaki personel için kadrolu olmak şartı aranacaktır.

2-Anonim Şirketlerde “Yetkililer” tanımı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri veya

denetçiler ile imzaya yetkili kişileri kapsamakta olup, yönetim kurulu üyesi olmayan

ortaklar bu kapsama girmemektedir.

3-“Yöneticiler” tanımı ile,  Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden

şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanlar kastedilmektedir.

Levhada Kayıtlı Acentelerin Şube Açma Şartları Nelerdir ;

Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 300.000.-TL ve her bir şube

için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Şube açmaksızın sadece mesafeli

satış yapmak isteyenler için asgari sermaye de 300.000.-TL’dir.

Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acenteler, yılsonları itibariyle

satışına aracılık ettikleri prim tutarının en az %4’ü kadar özkaynağa sahip olmak zorundadır.

Bu tutar her durumda 300.000.-TL’den az olamaz. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması

halinde, eksik kalan sermaye en geç ilgili yılın Haziran ayı sonuna kadar tamamlanır.

Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malvarlıklarının en az %50’sinin nakit,

mevduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından

oluşması gerekir.

Ayrıca,

Aşağıdaki Tabloda Sigorta Acentesi Çalışanları Öğrenin Düzeyi ve Asgari Mesleki Deneyim

Süreleri Belirtilen Şartları Sağlayan,

Acentenin Merkezin’ de Bir Genel Müdür Bir Genel Müdür Yardımcısı ve Teknik Personel

’den oluşması gerekmektedir.

Her Şube İçinde Şube Müdürü ve Teknik Personel ’den oluşması gerekmektedir.

asasd
 SANAYİ BİRİMİ
 
 • Kapasite Raporu Nedir?

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

 

 • Kapasite Raporuna Nasıl Başvurabilirim?

Sanayi Birimimizden veya web sitemizden temin edilen Kapasite Raporu İstek Formunda istenen bilgiler doldurulur ve formun 1.sayfasında belirtilen evraklar derlenerek Sanayi Birimimize başvurulur.

 

 • Kapasite Raporları İşlemleri Nasıl Yürütülür ve ne kadar süre alır?

-Firma tarafından Kapasite Raporu İstek Formu ve formda belirtilen evraklar ile birlikte Odamızın Sanayi Birimine başvurulur,

-Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,

-Görevli eksper mühendis daha önceden iş yoğunluğu ve Oda aracının durumuna göre belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunur. Firmanın talebi halinde iş durumu uygunsa işlemleri hızlandırmak amacıyla eksperi firma kendi imkanlarıyla götürüp getirebilir.

-Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,

-TOBB Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Programında veri girişi yapılarak kapasite raporu on-line olarak TOBB’ne gönderilir.

-TOBB’nin onayından sonra 1 nüsha “Aslı Gibidir” yapılarak firmaya teslim edilir.

-Bütün bu işlemler yaklaşık 1 hafta içerisinde sonlandırılır.

 

 • İş Makinası aldım ne yapmalıyım?

Gerçek veya tüzel kişilere ait olan iş makineleri türünden araçların tescilleri; tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca yapılır. Yani üyesi bulunduğunuz veya şahıs olarak almışsanız ikametgahınızın bulunduğu yerdeki ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odasına başvurmanız gerekmektedir.

 

 • İş Makinasını kayıt ettirmem (tescil ettirmem) şart mı?

Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerinin sahipleri iş makinalarını Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre odalara tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadır.

 

 • İş Makinamı tescil ettirmek için Odaya hangi evraklarla ve nasıl başvurmalıyım?

Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe.(Tescil için Odaya geldiğinizde görevli personelimiz hazırlayıp imzalatmaktadır.)

İş makinesi sahiplik belgesi;

1) Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).

2) İkinci el araçlar için noter satış senedi.

3) Veraset ilamı.

4) Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir. Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez

– Makineye ait teknik belge, teknik belge yoksa Odamız Sanayi Biriminden verilen Form eksiksiz olarak doldurularak firma veya kişi tarafından kaşelenip imzalanır.

 

 • İş Makinasını tescil ettirmek için Odaya kim gelmelidir?

İş makinelerinin tescilleri, iş makinası sahipleri veya kanuni vekillerince veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerce ibrazı mecburi belgeleri göstererek yapılır.

 

 • Yerli Malı Belgesi Nedir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeye denir.

 

 • Ürünlerimizin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için gerekli şartalar nelerdir?

1)Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
 2. b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
 3. c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

Bu üç şartın bulunması halinde “Yerli Malı Belgesi”, ilgili oda tarafından düzenlenir.

 

2)Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi.
 2. b) Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
 3. c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi.

Bu şartların bulunması halinde “Yerli Malı Belgesi”, ilgili oda/borsa tarafından düzenlenir.

 

3)Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir. Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

Tarım ve hayvancılık ürünlerine ilişkin “Yerli Malı Belgesi”, ürünün elde edildiği yerin borsası tarafından, borsanın bulunmadığı yerlerde ise oda tarafından düzenlenir. Sayılan bu ürünlerin yurt içinde üretildiği müstahsil makbuzu ile tespit edilir.

 

4)Türkiye’ de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ürünler dışında kalan veya bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

Madenlerin ve madencilik ürünlerinin Türkiye’de çıkarıldığı veya işlendiği, maden ruhsatı ve gerekli işletme izin belgeleriyle tespit edilir.

Bu ürünlere ilişkin “Yerli Malı Belgesi”, ilgili oda tarafından düzenlenir.

 

5)İkinci, üçüncü, dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden sanayi ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranır.

 

6)Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin Tebliğde yer alan gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri ürünler yerli malı kabul edilir. Serbest bölgede üretilen ürünler için “Yerli Malı Belgesi” ilgili oda/borsa tarafından düzenlenir.

 

 • Yerli Malı Belgesine Nasıl Başvurabilirim ve gerekli evraklar nelerdir?

1)Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Odamız Sanayi Biriminden veya web sitemizden temin edilebilir) ve ekindeki belgelerle birlikte oda/borsaya başvururlar. Bu belgeler şunlardır:

 1. a) Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,
 2. b) Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname (Odamız Sanayi Biriminden veya web sitemizden temin edilebilir),
 3. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Odamız Sanayi Biriminden veya web sitemizden temin edilebilir) ve hesaplamada baz alınan belgeler,
 4. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,

iii. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri)(Eksper Odamızdan talep edilebilir veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman kişiler arasından firma bulabilir)

Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır:

 1. c) Sanayi Sicil Belgesi sureti
 2. d) Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti
 3. e) Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)
 4. f) Müstahsil makbuzu veya fatura sureti
 5. g) Maden Ruhsatı sureti
 6. h) Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri)

 

 • Sanayi Sicil Belgesi alacağım veya mevcut Sanayi Sicil Belgemin onayını yaptıracağım ne yapmalıyım?

Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili işlemlerde T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkilidir. Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili Odamızda herhangi bir işlem yapılmamaktadır. T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ ne başvurmanız gerekmektedir.

Ticaret Odası kanun gereği kredi verebilen bir kurum değildir. Ancak üyelerinin finansman problemini çözmek için bir çok banka ile protokol imzalamıştır. Odamız üyeleri bu protokollerden faydalanarak kredi kullanımında kolaylıklar sağlayabilirler.

Odamız üyeleriyle hızlı ve etkin bir iletişim ağı kurmak amacıyla bir çok duyuru organı kullanmaktadır. Bir çok faaliyetler yerel basın, odamız internet sitesi (https://www.mutso.org.tr) ve mail grubumuz aracılığıyla duyurulmaktadır. Odamızca oluşturulan mail grubuna üye olmak isteyen üyelerimiz odamıza başvurarak ilgili formu doldurabilirler.

Üyelerimiz ocak ayından itibaren aidatlarını yatırabilirler.

1.Taksit son ödeme tarihi 30 Haziran,

2.Taksit son ödeme tarihi 31 Ekim´dir.

İçinde bulunulan yıldan önceki 2 yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla meslek grupları ve seçmen listesinden silinir. Aidat taahhukları durdurulur. Bu durumdaki üyelerimizin aidat borçlarının tamamını defaten ödemeleri ve şayet adres değişikliği var ise bunu tescil ettirmelerinden sonra yönetim kurulu kararı ile faal üyeler arasına alınabilmektedir.

Üyelerimizin odaya kayıtlı olmaları nedeniyle ödeyecekleri yıllık ve munzam aidatın dışında belge alması söz konusu olduğunda ücret ödemeleri kanuni bir zorunluluktur. Bu konuda 5174 sayılı kanunda belirlenen tavanı aşmamak kaydıyla yönetim kurulunu teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe konulan tarifeler uygulanır.