Birimlerimiz

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi başvuru şekli ve gerekli belgeler

MADDE 10 – (1) Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek-1) ve ekindeki belgelerle birlikte oda/borsaya başvururlar. Bu belgeler şunlardır:

a) Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,

b) Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname (Ek-2),

i. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3) ve hesaplamada baz alınan belgeler,

ii. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,

iii. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).

 

Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır:

c) Sanayi Sicil Belgesi sureti

d) Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti

e) Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)

f) Müstahsil makbuzu veya fatura sureti

g) Maden Ruhsatı sureti

h) Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri)
13 Eylül 2014 CUMARTESİ YERLİ MALI TEBLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ…
TOBB Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ…
Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi içinTIKLAYINIZ…
Yerli Malı Belgesi içinTaahhütname için TIKLAYINIZ…
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli için TIKLAYINIZ…