TÜTÜN VE ALKOL SATIŞ BELGESİNDE SÜRE UZATIMI


Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunuşuna ilişkin, 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım bedellerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’a gönderilen resmi yazıda, 09.01.2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği 15.’inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım bedelleri açıklandı.

Yazıda yapılan açıklama şu şekilde: “Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2018 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2018 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2019 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir. İlgili mevzuatı kapsamında süre uzatım işlemi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının ardından Bakanlığımız il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirilecektir. Satış belgeleri için 01 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı mahalli mülki amirliklerce uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir. Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir. Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan TAPDK logolu mevcut satış belgeleri, 2019 yılı süre uzatım işlemi esnasında Bakanlığımız logolu satış belgeleri ile değiştirilecektir.”

Süre uzatım işlemi ve yeni belge başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri tarafından kabul edilmeye devam edilecek olup, 09/01/2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri şu şekildedir:

  1. a) Toptan satış belgeleri: 7.100,00-TL,
    b) Perakende satış belgeleri:
    1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 370,00-TL,

2) İlçe merkezlerinde 250,00-TL,
3) Diğer mahallerde 90,00-TL,
c) Açık içki satış belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.530,00-TL,
2) Diğer mahallerde 590,00-TL,
ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 3.750,00-TL,
2) Diğer mahallerde 3.410,00-TL.

Detaylar İçin Tıklayınız.

1136